Лісова сертифікація

Відповідно до ст. 35, 56 Лісового кодексу України, з метою приведення лісового господарства Хмельниччини у відповідності до міжнародних стандартів, вдосконалення існуючої системи управління лісовим господарством, створення кращих можливостей для продажу лісової продукції, за ініціативи обласного управління лісового господарства, незалежною аудиторською компанією „NEPCon” на протязі 2017-2018 років в державних лісогосподарських підприємствах було проведено сертифікацію лісів, оцінку відповідності ведення лісового господарства в лісах управління критеріям та принципам FSC®  (Лісової наглядової Ради). Лісовим кодексом України передбачено, що лісова сертифікація є невід’ємною складовою організації лісового господарства, яка ґрунтується на міжнародних вимогах (стандартах).Сертифікація (вручення свідоцтва) – це незалежна оцінка діяльності організації за погодженими міжнародними стандартами. Вимоги стандарту FSC® стосуються екологічного, соціального та економічного впливів лісового контролю. Відповідність вимогам оцінюється сертифікаційними органами. „ NEPCon” є сертифікаційним органом, який має акредитацію FSC®. Це означає, що продукція взята з лісів, сертифікованих „ NEPCon може мати торгівельний знак FSC®.„Принципи та критерії FSC®” застосовуються відповідно до національних і міжнародних законодавчих та нормативних актів. Вимоги стандартів FSC® покликані не відмінювати, а скоріше доповнювати правила та ініціативи з ведення лісового господарства, забезпечивши відповідальне лісокористування в усьому світі.Процедури сертифікаціїРоботи з оцінки відповідності системи ведення лісового господарства стандартам управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку здійснюються в такому порядку:·       подача заявником (постійним лісокористувачем) запиту;·       укладання договору; ·       проведення попередньої оцінки; ·       розгляд аудитором управлінської документації підприємства до початку його відвідування (необов’язково); ·       проведення основної оцінки або щорічної наглядової перевірки (результуючий документ – звіт); ·       прийняття рішення про видачу чи відхилення сертифікату відповідності акредитованим органом по сертифікації; ·       незалежна експертиза звіту з основної оцінки або щорічної наглядової перевірки; ·       видача сертифікату і його реєстрація. Заявник подає оформлений відповідним чином запит до акредитованого органу сертифікації на проведення лісової сертифікації. Після розгляду запиту, орган сертифікації та заявник укладають договір про надання послуг з питань лісової сертифікації. На початковому етапі сертифікаційних робіт, як правило, здійснюється попередня оцінка відповідності системи ведення лісового господарства та готовності до проведення сертифікаційних процедур. Вона є обов’язковою за наявності на підприємстві особливо цінних для збереження лісів. За підсумками попередньої оцінки готується звіт із пропозиціями продовжити сертифікаційні процедури або перенести їх на пізніший термін із метою усунення виявлених невідповідностей. Ключовим етапом проведення сертифікаційних процедур є основна оцінка. Вона проводиться з метою встановлення рівня відповідності ведення лісового господарства вимогам стандарту FSC. До початку основної оцінки (до приїзду команди аудиторів) підприємство може надати ведучому аудитору найважливіші документи для ознайомлення з особливостями управлінських процесів та планування заходів. Під час основної оцінки група аудиторів-експертів здійснює консультації з широким колом зацікавлених сторін з метою, у випадку необхідності, адаптації відповідних вимог (стандартів) до соціальних, економічних та екологічних умов ведення лісового господарства та оцінки врахування їхніх інтересів в процесі господарської діяльності заявника. За підсумками основної оцінки група аудиторів-експертів готує офіційний звіт, на підставі якого орган сертифікації приймає рішення про видачу чи відхилення запиту на отримання сертифікату. У випадку відмови, у звіті наводиться обґрунтування відмови та дається перелік виявлених невідповідностей. Перед остаточним затвердженням звіту, його проект надсилається підприємству для ознайомлення і коментарів. Після отримання зворотної відповіді акредитований орган із сертифікації розглядає коментарі, коригує звіт чи / та надає письмове обґрунтування причин при відмові вносити зміни і надсилає їх разом з кінцевим варіантом звіту підприємству. Орган сертифікації відповідає за прийняття рішень щодо видачі сертифікату відповідності після додаткового аудиту або на підставі взятих заявником зобов’язань про усунення виявлених невідповідностей протягом обумовленого часу, але не пізніше терміну наглядового аудиту. До тієї частини невідповідностей, які знаходяться в компетенції підприємства, приймаються управлінські, організаційні та інші заходи, з метою їхнього усунення. Ті зауваження, виконання яких відносяться до компетенції інших суб’єктів лісових відносин, вирішуються за погодженням сторін. Перелік невідповідностей, усунення яких може вступати в протиріччя з діючим законодавством передаються на розгляд центрального органу влади з питань лісової сертифікації та робочої групи з питань лісової сертифікації. Через кожні п’ять років після проведення основного аудиту проводяться ресертифікаційні основні оцінки (аудити). У проміжку між основними аудитами щорічно проводяться наглядові перевірки (контрольні аудити) з метою переконання у дотриманні встановлених вимог (стандартів) ведення лісового господарства та лісокористування на засадах сталого розвитку та виконанні заходів необхідних для усунення виявлених раніше невідповідностей. У випадку якщо підприємство не згодне з результатами аудиту, воно може у письмовій формі надати свої претензії чи коментарі акредитованому органу із сертифікації протягом обумовленого у договорі терміну (зазвичай протягом 10 днів). За результатами аналізу наданих підприємством претензій (коментарів) орган сертифікації має у письмовій формі надати зворотну відповідь (зазвичай протягом 5 днів). Якщо підприємство незадоволене отриманою відповіддю, воно може звернутись до органу сертифікації у письмовій формі з метою ініціювати розгляд спору Комітетом з розгляду спорів. Якщо підприємство не згодне і з його рішенням, воно може звернутись до Секретаріату ЛОР або діяти відповідно до вітчизняного законодавства.   Завдання лісової сертифікації: Вимоги FSC® включають ведення просвітницької діяльності, спрямованої на усвідомлення громадськістю важливості:

  • удосконалення ведення лісового господарства;
  • включення усіх витрат, пов’язаних з ведення лісового господарства, у ціну лісової продукції.
  • сприяння найбільш повному й ефективному використанню лісових ресурсів;
  • зниження збитків і втрат;
  • недопущення надмірного лісокористування.

Переваги лісової сертифікації: Серед переваг, які ми отримуємо від сертифікації є:

  • продовження практики лісогосподарського виробництва, зорієнтованого на здійснення розширеного відтворення лісів;
  • незалежна гарантія для клієнтів-покупців, посередників та інвесторів щодо контролю за якістю лісової продукції;
  • вихід на ринки держав, які використовують виключно деревну продукцію з сертифікованих лісів;
  • демонстрація запровадження найкращої практики в управлінні лісовим господарством;
  • посилення системи охорони лісів, що дозволить реалізовувати ефективні заходи з попередження лісопорушень та боротьби з незаконною заготівлею деревини;