Доступ до публічної інформації

 

                                       Затверджено

                                                        Наказ  від  25.01.2019р

                           №_2__

 

 

ПОРЯДОК

розгляду запитів на публічну інформацію
в Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського  господарства

1.1. Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в  Хмельницькому ОУЛМГ (далі – Порядок) розроблено відповідно до Законів України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), «Про інформацію», «Про захист персональних даних» та інших нормативно-правових актів.

1.2. Порядком визначаються основні засади організації роботи із запитами на публічну інформацію  а також механізм реалізації передбаченого законом права на доступ до інформації, розпорядниками якої є Хмельницьке  обласне управління  лісового та мисливського господарства.

1.3. У Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про доступ до публічної інформації».

1.4. Дія Порядку не поширюється на запити щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на правовідносини, які регулюються спеціальними законами.

2. Прийом та первинна обробка Запитів

2.1  Старший інспектор  Мага  Л.Ф (надалі  старший інспектор) організовує прийом Запитів в усній, письмовій або іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача,

2.2. Первинна обробка всіх Запитів здійснюється старшим Інспектором

2.3. Метою первинної обробки є відокремлення Запитів від інших видів вхідної кореспонденції.

2.4. Кореспонденція рекламного характеру, а також листи, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги прийому та реєстрації як Запити не підлягають.

2.5. У разі надходження усного або телефонного Запиту з питання, відповідь на яке може бути надано відразу, посадова особа надає таку відповідь усно, якщо запитувач не вимагає відповіді в письмовій формі.

2.6. Якщо запитувач на усний або телефонний Запит вимагає відповіді в письмовій формі або зміст запитуваної інформації при поданні таких Запитів є незрозумілим, посадова особа  на яку  покладено обов’язок  підготовки відповіді пропонує запитувачу скласти Запит письмово.

2.7. При надходженні Запиту електронною поштою посадова особа   друкує весь текст Запиту із супровідними даними (адреса електронної пошти, з якої його одержано, час надходження та інші) та в подальшому опрацьовує за правилами, встановленими Порядком.

2.8. При надходженні електронною поштою Запиту з питання, відповідь на яке може бути надано відразу, допускається надання такої відповіді на адресу електронної пошти запитувача, якщо запитувач (у тому числі після додаткових уточнень) на письмовій відповіді не наполягає.

2.9. Скринька електронної пошти   перевіряється відповідальним  не рідше ніж двічі на день (на початку і наприкінці кожного робочого дня).

2.10. Листи, які надійшли   електронною поштою або факсом та не містять прохання надати певну інформацію чи документ, передаються до відповідного структурного підрозділу,  для розгляду відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства.

2.11. З метою запобігання розголошенню конфіденційної інформації про особу запитувач подає Запит про себе тільки в письмовій формі особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

2.12. Якщо Запит про особу подає уповноважена ним особа, до Запиту додаються копії документів, які підтверджують її повноваження відповідно до чинного законодавства.

3. Реєстрація Запитів

3.1. Загальні положення

3.1. У приймальні  старшим інспектором реєструються Запити, які надійшли до Хмельницького ОУЛМГ як розпорядника інформації

3.2. Усі Запити реєструються в день їх надходження в журналах або за допомогою автоматизованої системи діловодства

3.3. Запит, який надійшов після 18.00 (факсом або електронною поштою), підлягає реєстрації наступного робочого дня.

3.4 При поданні Запиту особисто або через кур’єра особі, яка здійснює передачу Запиту розпоряднику інформації, на її вимогу повертається копія Запиту зі штампом, у якому вписується дата надходження, номер Запиту при реєстрації та здійснюється особистий підпис посадовою особою, яка прийняла документ.

3.5. На вільному місці першого аркуша ставиться штамп «Запит на інформацію.

3.6. Після реєстрації Запитів виконується їх сканування. Сканований образ цього документу приєднується до реєстраційно-контрольної картки відповідного Запиту.

3.2. Реєстрація Запитів  

3.1. Реєстраційний індекс Запиту фізичної особи (об’єднання громадян без статусу юридичної особи) складається з початкової літери прізвища запитувача (для колективних – «Ко»), індексу виду отримання Запиту,   порядкового номера Запиту,

3.2. Індекс виду отримання Запиту відокремлюється дефісом та позначається цифрою: 0 – отримано персонально, 1 – поштою, 2 – телефоном, 3 – електронною поштою, 4 – факсом, 5 – отримано на особистому прийомі (усно).

3.3. Наступні цифри, які вказуються через дріб, означають порядковий номер Запиту.

 

Наприклад: О-1/ 180-19, де О – початкова літера прізвища запитувача, 1 – отримано поштою,    180 – номер  для реєстрації, 19 – рік надходження.

3.4. Реєстраційні індекси Запитів фізичних осіб можуть бути доповнені іншими позначками, які забезпечують систематизацію, пошук, аналіз та зберігання Запитів.

                4. Попередній розгляд Запитів

4.1. Усі Запити підлягають обов’язковому попередньому розгляду посадовими особами

4.2. Метою попереднього розгляду Запитів є їх перевірка на предмет дотримання вимог статей 2 та 19 Закону, потреби обов’язкового розгляду керівництвом, визначення розпорядника запитуваної інформації, а також встановлення строку надання відповіді.

4.3. Під час попереднього розгляду Запиту посадова особа   яка  розглядає запит  перевіряє наявність усіх передбачених Законом реквізитів, які має містити Запит.

 

4.4. Запит вважається таким, що не відповідає вимогам п. 5 ст. 19 Закону, якщо:

1) в ньому не вказано прізвище та ім’я (ініціали або ініціал) запитувача – фізичної особи або найменування юридичної особи, об’єднання громадян;

2) в ньому не вказано поштову адресу або адресу електронної пошти запитувача;

3) із Запиту не зрозуміло, яка інформація чи документ запитується;

4) Запит є письмовим і не містить дати (крім надісланих факсом);

5) письмовий Запит не містить особистого підпису запитувача (крім Запитів, складених у порядку ч. 7 ст. 19 Закону, від імені осіб з обмеженими фізичними можливостями).

4.5. У випадках, якщо Запит оформлено без дотримання вимог п. 5 ст. 19 Закону та п. 4.4 Порядку, посадова особа протягом п’яти робочих днів з дня отримання Запиту  направляє (у разі можливості) запитувачу відповідь про відмову в задоволенні Запиту відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 22 Закону.

4.6. Не є Запитом документ, який незалежно від назви або наявності посилання на Закон не містить прохання надати певну інформацію чи документ.

4.7. Лист, в якому викладені пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги, вважається зверненням та подальший його розгляд здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства.

4.8. Про прийняте рішення посадова особа або виконавець протягом п’яти робочих днів з дня отримання листа повідомляє його автора.

5. Встановлення строку надання відповіді

5.1. Відповідь має надаватися не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту. Першим днем п’ятиденного строку вважається перший робочий день після дати надходження Запиту.

5.2. У разі, якщо Запит стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання Запиту. Клопотання про термінове опрацювання Запиту має бути обґрунтованим. Перебіг цього скороченого строку не переривається вихідними, святковими чи неробочими днями.

5.3. У випадку коли Запит стосується надання великого обсягу інформації, потребує пошуку інформації серед значної кількості даних або запитувана інформація знаходиться у володінні різних виконавчих органів влади, а також для її узагальнення, підготовки повної та обґрунтованої відповіді треба використати значну кількість часу, виконавець може продовжити строк розгляду Запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку виконавець повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Запиту.

6. Передача Запитів на розгляд керівництву

6.1.  Запити передаються на розгляд керівництву в день їх надходження, а у разі їх надходження в неробочий час – не пізніше наступного робочого дня.

6.2. Обов’язковими елементами резолюцій керівників щодо розгляду Запитів повинні бути: прізвище виконавця (виконавців), визначення відповідального виконавця, зміст доручення щодо розгляду Запиту, підпис керівника та дата.

6.3. виконавцями     є   працівники  до сфери компетенції яких віднесено (може бути віднесено) вирішення зазначених у Запиті питань.

6.4.  Резолюція розміщується безпосередньо на Запиті на вільному від тексту місці.

7. Передача Запитів на виконання

7.1. Якщо в резолюції до Запиту вказано декілька виконавців, відповідальних за виконання доручення оригінал запиту передається вказаному в резолюції першим,  а співвиконавцям надсилаються копії Запиту

7.2. Передача Запитів на виконання здійснюється старшим інспектором  Мага Л.Ф  під особистий підпис виконавця.

7.3. Якщо строк розгляду Запиту складає 48 годин або має позначку «терміново», посадові особи  запрошуються   для отримання документів невідкладно.

8. Розгляд Запитів безпосередніми виконавцями
та підготовка відповідей на них

8.1. Після отримання Запиту безпосередній виконавець повинен встановити чи володіє управління  як розпорядник запитуваною інформацією відповідно до своєї компетенції, а також досконало вивчити суть викладених у Запиті питань і визначити необхідні заходи щодо надання інформації в повному обсязі у встановлений строк.

8.2. У разі, якщо лист одночасно складається із Запиту і звернення, їх розгляд здійснюється одночасно за правилами, встановленими у відповідних Законах: у частині, яка є Запитом – відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»; в частині, що є зверненням (скаргою, клопотанням, пропозицією) – відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Про порядок розгляду такого листа його автор інформується виконавцем під час надання відповіді у частині, що є Запитом.

8.3. Відповідь на Запит повинна містити достовірну, точну та повну інформацію.

8.4. Якщо  управління не  володіє і не зобов’язане відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено  запит, виконавець оформлює та протягом п’яти робочих днів з дня отримання Запиту направляє запитувачу відповідь про відмову в задоволенні Запиту.

8.5У разі, якщо  виконавець Управління  не володіє запитуваною інформацією, але  виконавцю відомо про належного розпорядника запитуваної інформації, цей Запит в строк не більше п’яти робочих днів з дня його отримання направляється належному розпоряднику інформації, про що повідомляється запитувач.

8.6. Інформація на Запит надається, як правило, у тому вигляді, в якому вона зберігається у розпорядника інформації.

8.7. Якщо Запит стосується довідкових, інформаційних, статистичних, аналітичних та інших матеріалів, такі матеріали надаються на Запит, якщо вони були раніше створені та Управління  нею володіє. Якщо це потребує пошуку серед значної кількості даних, то відповідальний виконавець може продовжити строк надання відповіді згідно з Порядком.

8.8. У разі, якщо встановлено, що інформація, щодо якої зроблено Запит, належить до інформації з обмеженим доступом (є конфіденційною, таємною або службовою), виконавець розглядає Запит та готує обґрунтовану відповідь запитувачу з урахуванням вимог чинного законодавства.

8.9. Обмеження доступу до інформації у кожному випадку відбувається тільки після застосування «трискладового тесту» (перевірки наявності сукупності трьох критеріїв, передбачених ч. 2 ст. 6 Закону).

8.10. Обмеження доступу може відбуватися до інформації, а не до документу.

8.11. У разі, якщо обсяг запитуваної інформації складає більше ніж 10 сторінок, інформація надається запитувачу, в тому числі на його електронну адресу, після відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк.

8.12. Плата за друк (копіювання) документів, що надаються за Запитом, стягується, починаючи з першої сторінки.

8.13 При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання або друк не стягується. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом.

8.14. Виконавець не пізніше п’яти робочих днів, а у випадку продовження строку розгляду Запиту – не пізніше 20 робочих днів з дня реєстрації Запиту повідомляє запитувача про обсяг документів, що містять запитувану інформацію, необхідність внесення плати за їх отримання, розмір та порядок оплати рахунка на відшкодування фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів, а також направляє йому платіжний документ для фінансової установи.

8.15.. Надання копій документів за Запитом здійснюється після підтвердження протягом двох тижнів з дня відправлення запитувачу платіжного документа сплати вартості фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів.

8.16. Надання копій документів здійснюється протягом трьох робочих днів після отримання документа, що підтверджує сплату вартості фактичних витрат, пов’язаних з копіюванням або друком документів.

8.17. Відповідь про те, що інформація може бути одержана
із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті Запиту не допускається.

8.18. Якщо протягом п’яти робочих днів з дня отримання Запиту надійшов лист запитувача з проханням не розглядати його Запит, відповідальний виконавець за дорученням керівництва зупиняє подальший розгляд цього Запиту. У такому випадку відповідь не надається

8.19. Якщо від одного й того ж запитувача надійшло два або більш Запитів з одного питання або з питань, розгляд яких взаємопов’язано, такі Запити можуть розглядатись одночасно та відповіді на них надаватися в одному листі.

8.20. Запити інформації від одного і того ж запитувача одним і тим же розпорядником інформації повторно не розглядаються, якщо перший Запит розглянуто і відповідь на нього надано. У такому випадку виконавець на адресу запитувача направляє відповідь про результати розгляду попереднього Запиту та, у разі необхідності, копію відповіді на попередній Запит.

8.21. Тексти відповідей на Запити готуються у двох примірниках та підписуються керівником, один з примірників обов’язково виготовляється на бланку.

9. Реєстрація відповідей на Запити та їх відправлення

9.1. Відповіді за результатами розгляду Запитів в обов’язковому порядку надаються тим органом, який отримав такі Запити і до компетенції якого входить вирішення порушених у Запитах питань, за підписом керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

9.2. Інформація на Запити направляється особі, яка подала Запит, в один з обраних нею способів.

9.3. Інформація про відправлення відповідей, які надсилаються з використанням засобів поштового зв’язку, вносяться у відповідний реєстр (простих поштових відправлень, рекомендованих листів тощо).

9.4. Відповіді, які направляються на адресу електронної пошти, готуються безпосередніми виконавцями у паперовому вигляді та після їх підписання і реєстрації відповідальним виконавцем відправляються на електронні адреси запитувачів у сканованому вигляді.

9.5. Посадова особа, яка здійснила відправлення, на зворотному боці відповіді проставляє відмітку та ставить свій підпис.

9.6. Оригінали таких відповідей передаються старшому  інспектору

9.7. На прохання запитувача, викладеного у Запиті, відповіді надаються розпорядником інформації йому особисто.

9.8. Якщо протягом дня, наступного після повідомлення про отримання відповіді, запитувач не з’явився, виконавцем складається відповідний акт та відповідь на Запит направляється на адресу запитувача поштою (електронною поштою, факсом тощо). Відмітка про відправлення проставляється виконавцем у  відповідному  журналі.

9.9 У випадках, коли Запит має бути задоволений протягом 48 годин, відповідь за попереднім погодженням із запитувачем може надаватися усно, електронною поштою, факсом або кур’єром.

10. Відмова та відстрочка в наданні інформації

10.1. Відмова в задоволенні Запиту допускається у випадках, якщо:

1) розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено Запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) особа, яка подала Запит, не оплатила передбачені Законом фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

4) Запит оформлено без дотримання вимог п. 5 ст. 19 Закону

10.2. Відповідь про відмову в задоволенні Запиту надається в письмовій формі.

10.3. У відповіді про відмову має бути зазначено:

1) мотивована підстава відмови;

2) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд Запиту;

3) порядок оскарження відмови;

4) підпис посадової особи.

10.4. Відстрочка в задоволенні Запиту допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачений Законом строк.

10.5. Відповідь про відстрочку надається в письмовій формі.

10.6. У відповіді про відстрочку має бути зазначено:

1) причини, у зв’язку з якими Запит не може бути задоволений у встановлений Законом строк;

2) прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, відповідальної за розгляд Запиту;

3) дата надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;

4) строк, у який буде задоволений Запит;

5) підпис посадової особи.

11. Контроль за розглядом Запитів

11.1. Контроль за своєчасним та якісним розглядом Запитів у Хмельницькому ОУЛМГ  здійснює старший інспектор  Мага Л.Ф

11.2. Відповідальність за надання за Запитами недостовірної чи неповної інформації, з порушенням встановлених строків або інших вимог закону в сфері доступу до публічної інформації несе безпосередній виконавець згідно з чинним законодавством.

11.3. З метою попередження порушень строків розгляду Запитів та інших недоліків у цій роботі керівниками структурних підрозділів   здійснюється аналіз:

1) щоденно – стану виконавської дисципліни з розгляду Запитів;

2) постійно – виконання доручень керівництва, наданих за Запитами,
за результатами якого інформуються керівники, які надали доручення, про кожний факт порушення строку надання відповіді на Запит, ненадання відповіді на Запит, надання неповної або недостовірної інформації тощо для вжиття відповідних заходів;

12. Зняття Запитів з контролю

12.1. Запити знімаються з контролю після надання на них остаточної відповіді,

12.2. Запити, на які даються проміжні відповіді, з контролю не знімаються.

13. Облік і формування справ, їх зберігання

13.1. Оригінали Запитів, доручень керівництва щодо їх розгляду та копії
всіх наданих відповідей формуються у справи.та ведуться окремо  від заяв скарг  та пропозицій.

13.2. Копії документів, що додаються до відповідей на Запити, до справ не залучаються.

13.3. Кожен Запит та всі документи щодо його розгляду формуються
у самостійну справу і вміщуються в спеціальну обкладинку. Документи у цих справах розміщуються в хронологічному або алфавітному порядку.

13.4. Під час формування справ перевіряється правильність спрямування документів до справи та їх комплектність.

13.5. Для централізованого формування справ із Запитами виконавець (виконавці) після надання відповіді на Запит зобов’язаний передати всі документи  для зберігання в строк не пізніше останнього дня надання інформації запитувачу.

13.6. Формування й зберігання справ у виконавців не допускається.

13.7. Строк зберігання документів за Запитами визначається переліками документів і номенклатура ми справ, що утворюються у процесі діяльності Управління.

 

 

Звіт

Інформація щодо виконання Хмельницьким ОУЛМГ 
Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Станом на 11 липня 2016 року на адресу Хмельницького ОУЛМГ з дня набрання чинності Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитів не надходило.

Довідкова інформація

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом ХОУЛМГ
від 14.07.2011року №46

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію у Хмельницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства (далі – Перелік) не може суперечити Розгорнутому переліку відомостей, що становлять державну таємницю у Державному агентстві лісових ресурсів України.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „Для службового користування” (далі –ДСК).

3. Рішення про надання (зняття) грифу ДСК інформації приймаються безпосередніми виконавцями документів згідно з даним Переліком та за висновками експертних комісій.

4. Відомості з грифом ДСК є власністю держави і такими, що містять відомості обмеженого поширення.

5. Відповідальність за правильне присвоєння грифу ДСК виробам та інформації несуть посадові особи, які надали гриф, підписали або затвердили ці документи.

6. У разі скасування рішення віднесення інформації до службової, про зняття грифа обмеження доступу повідомляються всі організації, яким надсилався цей документ.

7. Копіювання сторонніми організаціями документів з грифом „Для службового користування” повинно здійснюватись за погодженням з організацією – автором цих документів.

8. Використання інформаційної, телекомунікаційної або інформаційно – телекомунікаційної системи для друкування документів з грифом ДСК, здійснювати тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та отримання відповідного атестату.

9. Передача інформації ДСК з однієї системи до іншої здійснюється захищеними каналами зв’язку або у зашифрованому вигляді. Використання Інтернету або незахищених каналів для передачі інформації ДСК заборонено.

10. За розголошення відомостей ДСК винні особи притягаються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством.

До відомостей, що становлять службову інформацію у ХОУЛМГ відносяться:

РОЗДІЛ І.

1.1. Окремі накази та розпорядження, що регламентують внутрішню діяльність Управління за рішенням його керівника.

1.2. Листування органами виконавчої влади, підприємствами і організаціями, що входять до сфери управління, з питань охорони державної таємниці, технічного захисту інформації, стану оборонно – мобілізаційної роботи, бронювання військовозобов’язаних, що не становить державну таємницю.

1.3. Документи про розслідування при виявленні втрати документів, що містять службову інформацію.

1.4. Мобілізаційні плани Управління

1.5. Плани цивільного захисту на особливий період Управління та підприємств і організацій, що підпорядковуються управлінню

1.6. Звіти з питань мобілізаційної підготовки, мобілізаційного резерву, бронювання військовозобов’язаних, що не становлять державну таємницю.

1.7. Номенклатури, обсяги, місця зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву .

1.8. Відомості про організацію оповіщення, управління та порядок переведення підприємств галузі на режим роботи в умовах особливого періоду, які не становлять державну таємницю.

1.9. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління а також обсяги матеріально – технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту, в яких відсутня інформація, що становить державну таємницю.

1.10. Методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки

1.11. Зведені відомості щодо стану технічного захисту службової інформації.

РОЗДІЛ ІІ
Сфера економіки

2.1. . Відомості інструктивного характеру посадовим особам, які беруть участь в міжнародних форумах.

2.3. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку, що не становлять державну таємницю.

РОЗДІЛ ІІІ
Лісовпорядні роботи

3.1. Топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000 і 1:25 000 в умовній системі координат 1963 року та топографічні карти, цифрові карти масштабів 1:10 000-1:50 000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію України, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42. Комплекти аерознімків (аеронегативів), репродукції та негативи накидного монтажу незалежно від масштабу, форми та виду носія інформації (окрім матеріалів аерофотозйомки, які віднесені до державної таємниці).

3.2. Зведені пояснювальні записки до проектів організації і розвитку лісового господарства Управління

3.3. Схеми лісів

3.4. Довідка про впровадження пропозицій лісовпорядкування у виробництво за результатами безперервного лісовпорядкування

3.5. Документація державного лісового кадастру на рівні управління області, держави.

3.6. Схеми насаджень лісогосподарських підприємств, складених на основі

топографічних карт М 1:100 000 і крупніше з елементами рельєфу.

3.7. Планшети з горизонталями.

3.8. Геодезичні журнали.

3.9. Пояснювальна записка та планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України, на території яких розташовані об’єкти оборонного значення і (або) об’єкти, що охороняються Управлінням державної охорони України.

3.10. Планово – картографічні матеріали на лісові підприємства, природно – заповідний фонд України – відповідно до вимог СТГМ-90.

Конфіденційна інформація

Відповідно до Законів України „Про інформацію” та „Про доступ до публічної інформації” інформація про фізичну особу (персональні дані – про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження) належить до конфіденційної.

Конфіденційна інформація є інформацією з обмеженим доступом. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб.

Матеріальні носії інформації, які підлягають обов’язковому обліку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 „Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання, і використання документів, справ, видань, та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави” підлягають обов’язковому обліку:

– печатки і штампи з повним найменуванням організації;

– бланки з кутовими та повздовжніми штампами організацій, що мають

– посвідчення особи;

– посвідчення про відрядження;

– усі види перепусток;

– бланки документів про освіту (атестати, дипломи, посвідчення);

– трудові книжки.

Законодавча база

Указ Президента України № 547/2011 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України “Про інформацію”

НАКАЗ “Про затвердження Розміру фактичних витрат”

НАКАЗ “Порядок відшкодування фактичних витрат”